Акціонерний капітал.


Щоб подолати суперечність (між зростаючими потребами суспільства і можливостями дрібного виробництва), необхідно було шукати таку форму організації суспільного виробництва, яка б, з одного боку дала можливість об’єднати невеликі індивідуальні капітали в єдиний великий капітал, а з іншого, зацікавити безпосередніх робітників і власників індивідуальних капіталів у ефективному функціонуванні підприємства, основаного на таких засадах, Такою формою організації виробництва й мобілізації капіталу стало АТ.

АТ – це підприємство, капітал якого утворюється за рахунок внесків його учасників (акціонерів) шляхом придбання ними акцій. Капітал утворений таким чином називається акціонерним капіталом (схема 1).

АТ в капіталістичних країнах почали виникати ще в 19 ст. В сучасних умовах практично весь великий капітал світу є акціонерним. В Україні акціонерна форма господарювання почала формуватися недавно, з моменту проголошення самостійності. Поштовхом для цього стало: а) необхідність мобілізації і концентрації індивідуальних капіталів для розбудови економіки й створення власного виробничого потенціалу; б) необхідність створення умов для тісного поєднання безпосереднього виробника з засобами виробництва шляхом перетворення його на співвласника підприємства; в) роздержавлення й приватизація власності, яка має за мету створити багатоукладну економіку й ефективного власника.

АТ бувають двох видів: а) закриті – акції розповсюджуються між засновниками; б) відкриті – акції вільно розповсюджуються за підпискою, купуються й продаються на фондовій біржі.

2 Акція – цінний папір, який свідчить про внесення певного паю в капітал АТ й дає право її власнику на отримання доходу в формі дивіденду. Функції акції.

А) акція є свідоцтвом про внесення паю до сукупного капіталу АТ;

Б) акції є титулом власності й безпосередньо самою власністю.

Власник акції користується нею як власністю – він може отримувати на неї дивіденди, продати, подарувати, закласти в банку.

В) вона дає право на отримання дивіденду (доходу) пропорційно вартості акції й величині отриманого АТ прибутку;

Г) акції виступають як джерело здійснення інвестиційного процесу, фінансування капіталовкладень, пов’язаних з технічним розвитком підприємств;

Д) контрольна функція – людина, яка володіє акціями прямо чи безпосередньо має право контролю й участі в справах АТ.

Види акції

Привілейовані акції своїм власникам гарантують першочергову виплату дивідендів у фіксованих процентах до номінальної вартості акції. Вони забезпечують також пріоритетну участь у розподілі майна на випадок ліквідації АТ.

Прості або звичайні акції дають право участі їх власнику у справах. А підприємства: брати участь у загальних зборах акціонерів, бути обраним до складу правління, спостережницької ради або ревізійної комісії.

Акції можуть продаватися. Ціна, за якою акції продаються й купуються на біржі називаються курсом акцій.

Курс акції =

Приклад: Припустимо, що номінальна ціна акції дорівнює 100 грн.

А) дивіденд = 40 грн., Позичковий % = 5%. Тоді курс акції =

Б) дивіденд = 5 грн., Позичковий %=5%. Курс акцій =

Певну частину акцій засновники залишають у себе для того, щоб здійснювати контроль над акціонерним підприємством і забезпечувати собі максимум прибутку від його діяльності. Теоретично – це 50% всіх випущених акцій і плюс ще одна. Тобто, це найбільша кількість акцій, яка зосереджується в руках одного акціонера. Тому при голосуванні (кожна акція дає голос) з тих чи інших питань діяльності АТ власник такого пакету акцій, який отримав назву контрольного пакету.

3 Згідно з ЗУ Про господарські товариства засновниками можуть бути юридичні і фізичні особи. Засновники укладають договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню АТ, відповідальність перед акціонерами. Процес створення АТ включає певні етапи (схема).

оголошення про намір створити АТ;

проведення підписки на акції;

проведення установчих зборів;

державна реєстрація товариства.

АТ має право випускати цінні папери. Акції можна придбати: при заснуванні товариства за підпискою; при додатковому випуску акцій у зв’язку з збільшенням статутного фонду; в попереднього власника за цінами домовленості або на фондовій біржі; в спадщину, у випадку право наслідування юридичних осіб.

Органами управління АТ є: загальні збори акціонерів, спостережна рада; правління; контрольно-ревізійна комісія (схема).

Органами управління АТ є: загальні збори акціонерів, спостережна рада; правління; контрольно-ревізійна комісія (схема).

Формування акціонерного товариства

Характерні риси акціонерного товариства

Інформативна база акції

Етапи створення акціонерного товариства